Disclaimer

https://www.oetelaar.net

Het onderstaande is van toepassing
op de gehele website.


Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina
regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk

dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat
waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg
ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel

en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt
te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de
onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder
door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen,
met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk
voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden

van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging

van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina

of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele

rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of

communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u

naar de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming

te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van

bepaalde diensten die op de webpagina

zijn aangeboden, gebruik te maken.

U zal de uitgever, diens medewerkers, vertegenwoordigers,
licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze
disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief
de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden
zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik

van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke

regeling dan ook of de rechten van derden.


Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en
andere items op deze site vallen onder de bescherming van het
auteursrecht. kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen,
zijn toegestaan echter is bronvermelding verplicht,
Wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site,

in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng

verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming

is verleend door de eigenaar en/of de webmaster.

De Internetredactie
Probeert deze website zo actueel mogelijk te houden,
desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele
foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden
alle meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig
aan wijziging door ons en anderen en wij kunnen geenszins

verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Persoonsgegevens
Zie onze Privacy Voorwaarden.

Cookies
Wij maken GEEN gebruik van cookies anders dan voor

web statistieken, b.v. hoeveel bezoekers wij per

dag/week/maand/jaar hebben, echter geen

tracking of persoonsgegevens.

Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat

opgeslagen wordt op uw computer: U heeft ook de mogelijkheid

uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten telkens

wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak

ervan verhindert/blokkeert en/of verwijdert.

Als u dit doet heeft dit geen enkele invloed

op de werking van de website.

Beveiliging
Deze website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat
en heeft daardoor een beveiligde verbinding met uw

PC/tablet/Smart Phone. Ook voldoen wij aan de nieuwe

Privacy wetgeving (GDPR) die ingaat op 25 mei 2018
en hebben wij de AVG-test van de Autoriteit

Persoonsgegevens (AP)positief afgesloten.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's

van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud

of over andere kenmerken van deze sites en zijn in

geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk

voor de inhoud ervan.

Verwijzen naar deze site
Het is de gebruiker van deze site toegestaan, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een
koppeling aan te brengen tussen de eigen site en deze site.
Tevens is het mogelijk om na toestemming(via E-mail bevestiging)
om een link op uw eigen site te plaatsen naar onze
Site.(hiervoor kan een icon ter beschikking worden gesteld).

Gegevens, gegevensinformatie en gegevensoverzicht
De inhoud van gegevens, gegevens informatie en
gegevens overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en
actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens.
De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige
afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten
aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of
onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze
gepubliceerde/getoonde gegevens.

Directe / Indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe

of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit

uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik

van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om

deze site te kunnen raadplegen.

Website https://www.oetelaar.net wijst alle mogelijke garanties

af in verband met informatie die op deze website wordt

verstrekt, en aanvaard evenmin verantwoordelijkheid voor

beslissingen die op basis van deze informatie

door de lezers worden genomen.

En is in geen enkel geval aansprakelijk voor
bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving,
gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een
contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt
uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte
informatie. Links naar andere websites vanaf deze site,
verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam,
handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen
goedkeuring of aanbeveling van die sites en de

daarbij behorende informatie.

Laatst gewijzigd: 22-05-2020


Alle rechten voorbehouden.
Op deze site is het Nederlands Recht van toepassing.